Short note: Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota

Đợt này Wi lớn nhanh hơn, cũng có nhiều vấn đề đau đầu xuất hiện theo. Bí quá nên lục trong tủ những quyển sách có thể giúp gợi mở ra vấn đề….

Read more

Short Note: Từ tốt đến Vĩ đại

Tháng này là chuỗi ngày bận rộn khi lịch công tác dày đặc và công việc của Wi, VCI cũng vào mùa cao điểm sau dịch. Việc dành ra time đọc sách trước…

Read more

Short note – Câu hỏi cốt tử

Tìm kiếm lợi nhuận là nhu cầu chính đáng của các tổ chức. Tuy nhiên, như Fred Reichheld lập luận trong cuốn Câu hỏi cốt tử, không phải đồng đô-la lợi nhuận nào…

Read more