Quotes để đời của các huyền thoại đầu tư

“Vấn đề cốt lõi là làm sao gắn vừa thị trường vào 1 phong cách...