[Video] Update chính sách lãi suất Việt Nam cuối 2022 và đầu 2023Read more

[Video] Cập nhật lạm phát, tỷ giá, lãi suất, sức khỏe nền kinh tế T10/2022

Read more

Ngân hàng nhà nước đã bắt đầu hành động

Muộn rồi nhưng vẫn phải viết, vì hôm nay là một ngày rất đáng lưu tâm với hệ thống tài chính Việt Nam. Ngày mà SBV chính thức khởi động lại Outright Bill…

Read more

Sự lệch pha của lãi suất

Lâu rồi mới viết bài phỏng vấn, những chủ đề khác mình không mấy hứng thú nhưng chủ đề lãi suất đợt này cũng hay và có nhiều bạn hỏi nên tiện update…

Read more